Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem: https://rowerki.com.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem rowerki.com.pl prowadzony jest przez firmę LAK-MAGIC zarejestrowaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 36305 z 15-10-1993r..
Siedziba I adres korespondencyjny: LAK-MAGIC 42-202 Częstochowa, ul. Powstańców 27
NIP: 5730230726
Regon: 150901853
DANE KONTAKTOWE
adres poczty elektronicznej: info@rowerekmagic.eu
numer kom. 501646027
2.Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:
a) „Sklep” – serwis internetowy działający pod adresem: www.rowerki.com.pl
Właścicielem Sklepu jest firma LAK-MAGIC z siedzibą 42-202 Częstochowa, ul. Powstańców 27, b)
b) Regulamin – niniejszy dokument, będący integralną częścią umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sklepem a kupującym [„Klientem”].
c) Sprzedaż – usługa sprzedaży świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny internetowej na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie
d) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem na zasadach określonych w Regulaminie,
e) Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy ze Sklepem,
f) Osoba fizyczna – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem (konsument),
g) Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Użytkownik i Usługodawca,
h) Użytkownik / Klient – Osoba fizyczna, zarejestrowana serwisie posiadająca konto użytkownika z przypisanymi uprawnieniami w Serwisie,
i) Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sklepu dla Użytkownika w ramach korzystania przez niego z usług Sklepu. Dostęp do Konta możliwy jest po zalogowaniu,
j) Uprawnienia – zbiór funkcjonalności danego Konta określony przez Usługodawcę,
k) Rejestracja – czynność warunkująca założenie Konta w Sklepie i późniejsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika / Klienta,
l) Login – unikatowa nazwa Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika,
ł) Hasło – wybrany przez Użytkownika unikalny ciąg znaków spełniający wymagania techniczne narzucone przez Sklep, w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych,
m) Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności,
n) Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie, w tym plików cookies i przesyłania Notyfikacji, stanowi załącznik nr 1,
o) dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej,
u) siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Sklep (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe,
p) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego,
r) świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej,
s) cookie – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika,
t) adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail),
3. Klient dokonując zakupu w Sklepie potwierdza tym samym zapoznanie z treścią niniejszego Regulaminu i akceptację wszystkich jego postanowień.
4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Zakupione i dostarczane towary są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2 
Wymagania techniczne

1. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
3.Do prawidłowego działania Sklepu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz z włączoną obsługą plików cookies.
4.Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Sklep nie gwarantuje poprawnego działania Usługi.
5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożone zamówienie.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma LAK-MAGIC zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
7. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
8. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest przesłanie przez sklep internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji na adres mailowy Zamawiającego z podaniem wszystkich istotnych składników zamówienia.

§ 3
Zamówienia i komunikacja z klientem

1. Zamówienia można składać za pomocą elektronicznego koszyka i formularza dostępnego na stronach Sklepu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych umożliwiających identyfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty, jeśli zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności dostarczonych danych lub sposobu płatności.
3. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail wiadomość o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo może zdarzyć się również, że zadzwonimy do Państwa ustalając szczegóły realizacji zamówienia.
4. Strony transakcji są na podstawie złożonego zamówienia zobowiązane do informacji podanych na stronach Sklepu obok zakupionego produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności cena, opis produktu, cechy produktu, elementy wchodzące w skład zestawu, czas i sposób dostawy.
5. Informacje na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Składając zamówienie, klient potwierdza ofertę zakupu określonych towarów. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu zamówienia przez Klienta.
9. Ceny Towarów uwidocznione na stronie Sklepu internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia, które są uzależnione od wybranego przez klienta sposobu dostawy.
10. Jeżeli w ciągu 7 dni nie uzyskamy od Zamawiającego potwierdzenia wpłaty, zamówienie zostanie anulowane.

§ 4
Płatności

1. Klient może wybrać jedną z poniższych form płatności:
a) przelew – towar jest wysyłany po otrzymaniu płatności na rachunek bankowy, wskazany w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta po złożeniu zamówienia,
b) za pobraniem – płatne gotówką do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę.
2. W przypadku wyboru formy płatności przelewem Klient jest zobowiązany w tytule przelewu podać: imię, nazwisko i adres nabywcy oraz numer zamówienia. Płatność powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
3. Koszty przesyłki są określone w cenniku dostawy oraz w formularzu zamówienia.
§ 5
Termin i sposób spełnienia świadczenia
1. Sklep wysyła zamówiony towar przesyłką kurierską w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia.
2. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto Sklepu czas dostawy wydłuża się o czas pomiędzy złożeniem zamówienia a dniem, w którym należna kwota zostanie zaksięgowana na rachunek bankowy Sklepu.
3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zamówienia realizujemy w przeciągu 7 dni od momentu odnotowania wpłaty na nasze konto. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT.
4. Koszty dostawy większych zamówień ustalane są indywidualnie i konsultowane z Klientem. Koszty dostawy podane w formularzu dotyczą przesyłek do 10 kg na terenie Polski.
5. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym są fabrycznie nowe i objęte pełną gwarancją producenta na równi z innymi formami sprzedaży.
6. Odbiór osobisty Zamówienia możliwy jest w Siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Zamówienia.

§ 5
Gwarancje i rozpatrywanie reklamacji

1. W przypadku stwierdzenia wad podlegających udzielonej przez producenta produktu gwarancji, reklamowany produkt należy odesłać na adres Sklepu zgodnie z poniższą procedurą. Udzielone gwarancje nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2. Na podstawie Art. 548 § 3. kodeksu cywilnego „Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. …”. Zatem gdy dostarczone przedmioty noszą ślady uszkodzeń lub braki należy od kuriera zażądać sporządzenia stosownego protokołu.
3. Jeżeli dostarczone towary posiadały wady, Klient powinien odesłać wadliwy towar wraz z opisem wady i kopią lub numerem dowodu zakupu (paragonu, faktury lub zamówienia) na adres Sklepu.
4. Sklep poinformuje o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od dnia, gdy towary zostaną zwrócone wraz z opisem wady. Jeśli weryfikacja wady wymaga opinii eksperta lub przedstawiciela producenta towaru, czas do podjęcia decyzji zostanie przedłużony o czas potrzebny w celu uzyskania takiej opinii.
5. Jeśli uznanie uzasadnionej reklamacji polega na wysłaniu nowego produktu do Klienta lub naprawienia wady, koszty dostawy zostaną poniesione przez Sklep.
6. Indywidualne ustawienia komputera i kalibracji monitora Klienta może powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie kolorów produktów. W takim przypadku nie stanowi to podstawy do uznania reklamacji.

§ 6
Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrot towaru

1. Konsument może w terminie 14 dni liczonych od dnia dostawy towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny.
2. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać na adres Sklepu prawidłowo wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient jest zobowiązany odesłać towar na adres Sklepu nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do przesyłki należy załączyć kopię lub numer dowodu zakupu (paragonu, faktury lub zamówienia).
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanej rzeczy, będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru i cech. Klient jest zobowiązany odpowiednio zabezpieczyć odsyłany towar, aby uchronić go przed uszkodzeniem w transporcie.
5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu ponosi Klient. Sklep nie odbiera przesyłek płatnych przy odbiorze.
6. W przypadku, gdy dowodem zakupu była faktura VAT, po otrzymaniu zwracanego towaru i uznaniu zwrotu Sklep wystawi fakturę korygującą i przesyła ją do Klienta. Klient jest zobowiązany podpisać kopię faktury korygującej i odesłać ją pocztą na adres Sklepu.
7. Zwrot zapłaconej kwoty nastąpi na rachunek bankowy Klienta wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu zawracanego towaru.
8. Jeżeli Klient naruszy warunki określone powyżej, towar nie będzie podlegał zwrotowi a Klient utraci prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

§ 7
Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności stanowiąca załącznik nr 1 reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

§ 8
Własność intelektualna

1. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Usługodawcy.
2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający uprawnienia Usługodawcy lub/i osób trzecich. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, Usługodawca podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec naruszyciela.
3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Usługodawcy jakichkolwiek elementów Serwisu, w tym w szczególności logotypów „LAK-MAGIC”
4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga, zdjęcia i miniaturki zdjęć użyte na stronie sklepu rowerki.com.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.

§ 9
Rozwiązywanie sporów

1. W przypadku powstania sporu Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów.
2. Spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane:
a) przed właściwym terytorialnie Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Wykaz jednostek terytorialnych Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich oraz informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl
b) w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację. Informacje o sposobie dostępu do wymienionego trybu i procedur mediacji znajdują się pod adresem: www.kig.pl

§ 10
Data wejścia w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem w którym został opublikowany na stronach Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem, w którym są one opublikowane na stronach Sklepu. Umowy zawarte przed zmianą do Regulaminu podlegają wersji Regulaminu z dnia, w którym Klient złożył zamówienie.